۱۴۰۳-۰۴-۲۸ ۱۷:۴۵

سیمان سفید اکباتان

سیمان سفید اکباتان

شرایط مزایده

موضوع مزایده:

فروش حدود 80تن آهن آلات سبک و سنگین ضایعاتی واقع در کارخانه به نشانی: کیلومتر 18 جاده رزن به همدان، کارخانه سیمان اکباتان

شرایط شرکت در مزایده:

1-تکمیل و تحویل فرم مزایده به همراه یک فقره چک صیادی ثبت شده به مبلغ 1.000.000.000ریال در وجه شرکت سیمان اکباتان کد شناسه 10101031842و در پاکت دربسته به واحد بازرگانی کارخانه (آقای جعفرپور به شماره تماس 09181110212)

2-اولویت با شرکت کننده ای است که بالاترین قیمت پیشنهادی را اعلام نماید.

3-به پیشنهادهای فاقد سپرده، فاقد امضاء، سپرده های کمتر از میزان مقرر و پیشنهادات بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-آخرین مهلت تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه   1403/02/24می باشد.

5-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد عودت داده نمی شود و چنانچه نفر اول از انعقاد قرارداد در زمان مقرر خودداری نماید سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد و متقاضیان حق هیچ گونه اعتراضی را در این خصوص نخواهند داشت.

6-جهت شرکت در مزایده ضروری است تمام صفحات اسناد مزایده به امضاء یا اثر انگشت پیشنهاد دهنده رسیده و تحویل متصدی مربوطه نماید.

7-خریدار اعلام می دارد که از ضایعات در محل بازدید نموده و پس از رؤیت آنها و قبول شرایط موجود و با اطلاع کامل نسبت به شرکت در مزایده اقدام نموده است.

8-کلیه هزینه های برش کاری و حمل و جا به جایی به عهده خریدار است.

 

      شرکت سیمان اکباتان                                                                                                                   مهر و امضاء خریدار

 

 

 

فرم پیشنهاد قیمت مزایده